عکاسخانه وصال به عکاسخانه وصال خوش آمدید. عکسهای این عکاسخانه، وصال و نشاط هستند. اکثر عکسها با گوشی نوکیا لومیا 920 گرفته شده، و بعضی با کنون 7D http://photovesal.mihanblog.com 2019-06-16T20:28:09+01:00 text/html 2014-10-24T01:03:42+01:00 photovesal.mihanblog.com وصالـ پارسیــ غروب و دریا 2 http://photovesal.mihanblog.com/post/16 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cld.persiangig.com/preview/XvrgDlNaaA/WP_20140218_17_54_59_Pro2.jpg" alt=""> <div><br></div><div><hr><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cld.persiangig.com/preview/YvRp4q8G6Z/WP_20140218_17_54_59_Pro.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><div style="direction: ltr;">Nokia Lumia 920</div><div style="direction: ltr;">Photo By : Vesal</div><div style="direction: ltr;">Iran - Bandar Abbass - Ghadir Park</div></div> text/html 2014-10-23T10:16:29+01:00 photovesal.mihanblog.com وصالـ پارسیــ عکس تا مکث http://photovesal.mihanblog.com/post/14 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cld.persiangig.com/preview/HmwbQXgl2E/photovesal.png" alt=""></div> text/html 2014-10-23T06:36:58+01:00 photovesal.mihanblog.com وصالـ پارسیــ من! 1 http://photovesal.mihanblog.com/post/13 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cld.persiangig.com/preview/PlqGsdS9Qg/WP_20140321_08_36_21_Pro.jpg" alt=""> text/html 2014-10-23T06:36:11+01:00 photovesal.mihanblog.com وصالـ پارسیــ زنبورِ بور ! http://photovesal.mihanblog.com/post/12 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cld.persiangig.com/preview/AoVZVgJt6c/WP_20140322_11_12_41_Pro.jpg" alt=""> text/html 2014-10-23T06:26:09+01:00 photovesal.mihanblog.com وصالـ پارسیــ نشاط و پارکور 2 http://photovesal.mihanblog.com/post/11 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cld.persiangig.com/preview/CHnEqO3bbj/WP_20140325_16_12_26_Smart.jpg" alt=""> text/html 2014-10-23T06:25:40+01:00 photovesal.mihanblog.com وصالـ پارسیــ نشاط و پارکور 1 http://photovesal.mihanblog.com/post/10 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cld.persiangig.com/preview/5e2VkB5w0q/WP_20140325_16_13_41_Smart2.jpg" alt=""> text/html 2014-10-23T06:25:05+01:00 photovesal.mihanblog.com وصالـ پارسیــ کفشدوزک 2 http://photovesal.mihanblog.com/post/9 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cld.persiangig.com/preview/Asjc1xpsl9/WP_20140401_10_51_06_Pro.jpg" alt=""> text/html 2014-10-23T06:23:26+01:00 photovesal.mihanblog.com وصالـ پارسیــ کفشدوزک 1 http://photovesal.mihanblog.com/post/8 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cld.persiangig.com/preview/3SDYamW5gj/WP_20140402_11_58_39_Pro2.jpg" alt=""> text/html 2014-10-23T06:21:06+01:00 photovesal.mihanblog.com وصالـ پارسیــ پپسی !!! http://photovesal.mihanblog.com/post/6 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cld.persiangig.com/preview/ZnEdW3f6X4/WP_20140423_17_13_59_Pro%5B1%5D.jpg" alt=""> text/html 2014-10-23T06:12:47+01:00 photovesal.mihanblog.com وصالـ پارسیــ من، دریا، سکوت http://photovesal.mihanblog.com/post/4 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cld.persiangig.com/preview/F0rACLSRAx/WP_20140612_17_55_03_Pro20140613142740.jpg" alt=""> <div><br></div><div><div style="direction: ltr;">Nokia Lumia 920</div><div style="direction: ltr;">Photo By : Neshat</div><div style="direction: ltr;">Edit By : Vesal</div><div style="direction: ltr;">Iran - Bushehr - Rishehr&nbsp;Beach</div></div> text/html 2014-10-23T06:03:27+01:00 photovesal.mihanblog.com وصالـ پارسیــ غروب و دریا 1 http://photovesal.mihanblog.com/post/3 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cld.persiangig.com/preview/ReKhejFu9t/WP_20140612_18_04_33_Pro20140613165826.jpg" alt=""> <div><br></div><div style="direction: ltr;">Nokia Lumia 920</div><div style="direction: ltr;">Photo By : Vesal</div><div style="direction: ltr;">Iran - Bushehr - Rishehr&nbsp;Beach</div> text/html 2014-10-23T05:42:17+01:00 photovesal.mihanblog.com وصالـ پارسیــ OFF http://photovesal.mihanblog.com/post/1 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cld.persiangig.com/preview/gkOkFCA36V/WP_20140710_20_15_28_Pro-2.jpg" alt=""> <div><br></div><div style="text-align: left; direction: ltr;">Nokia Lumia 920</div><div style="text-align: left; direction: ltr;">Photo By : Vesal</div><div style="text-align: left; direction: ltr;">Iran - Bandar Abbass - Home</div><div style="text-align: left; direction: ltr;"><br></div>